ÅRSMØTE 2016

Sted: Venneslahallen

Dato: 15. februar

Klokkeslett: 1800

Alle håndballens medlemmer har adgang til årsmøtet.

Forslagsfrist: 15 februar 2016 kl. 1700

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 15. februar kl. 1700. Øvrige forslag og saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. *)

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er)samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

*) Stemmeberettigede:

  • Du må uavhengig av det under ha fylt 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet
  • Alle med verv i håndballen har stemmerett, f.eks. dommere, styremedlemmer, foreldrekontakter, trenere, oppmenn osv
  • Alle spillere

Øvrige foreldre, yngre spillere og andre ikke-stemmeberettigede tilknyttet håndballen har møte, tale og forslagsrett.

 

Styret!

X