Informasjon til tidtakerere og sekretærer i sekretariatet.

INFORMASJON TIL TIDTAKERE OG SEKRETÆRER I SEKRETARIATET

 

Denne informasjonen er utarbeidet på grunnlag av såkalt ”gult skriv” til autoriserte tidtakere. Disse sitter i sekretariat i 1. div og elite samt internasjonale kamper.

 

Skrivet er tilpasset vårt nivå og er ment å gjøre jobben lettere for sekretariatet.

 

Time-out (Regel 2.8, Fortolkning 2)
En time-out er obligatorisk når:
• En utvisning (2 min), diskvalifikasjon (rødt kort) eller utelukkelse (strengere enn rødt kort) er idømt.
• En lags time-out er tildelt (grønt kort fra lagleder)
• Det kommer et fløytesignal fra tidtaker eller delegat (delegat brukes kun på høyere nivå)
• En samtale mellom dommerne er nødvendig (Regel 17.7).

 

En time-out er vanlig, men ikke obligatorisk når (dommer avgjør!):
• 7m-kast er tildelt.
• Spillebanen må tørkes.
• En spiller ser ut til å være skadet.
• Et lag i tydelig hensikt bruker lang tid på å sette ballen i spill – eller hvor en spiller kaster ballen vekk eller holder den ”skjult”.
• Når ballen etter å ha berørt taket eller nedheng over spillebanen (Regel 11.1), forsvinner langt unna det sted hvor det påfølgende innkastet skal tas, og derfor skaper en uvanlig forsinkelse.

 

Tidtaker må VITE om disse situasjonene og ikke minst være FORBEREDT slik at kampuret STOPPES korrekt!
Ved en obligatorisk time-out fordi ”det kommer et fløytesignal fra tidtaker eller delegat” SKAL kampuret stoppes SAMTIDIG med fløytesignalet.
Eksempler på dette er:
• Lags time-out.
• Det er foretatt feil innbytte eller en ekstra spiller betrer spillebanen.
• Utvist spiller betrer spillebanen før utvisningstiden er omme.
• Ikke deltakerberettiget (ikke innført i kamprapporten) spiller betrer spillebanen.
• Leder(e) som uberettiget betrer spillebanen (dette bestraffes sjeldent på lavere nivå)

 

Ved ALLE ANDRE time-out situasjoner skal kampuret stoppes når dommerne viser tegnet for time-out og blåser 3 korte støt i fløyta.

 

Husk at lags time-out bare kan tildeles det ”ballbesittende” laget.

 

Etter en time-out startes kampuret igjen når dommerens fløytesignal for gjenopptagelse av spillet lyder.

 

 
Samarbeidet med dommerne.


Vi minner om den samtalen dere bør ha før kampen slik at det hersker en felles forståelse for samarbeidet under kampen. For eks. at riktig nummer er oppfattet i ulike situasjoner. Øyekontakt er ”alfa og omega”.
Sekretariatets og dommernes notater bør sammenholdes i pausen og ellers når dommerne eller dere føler behov for det (for eksempel ved lagstime-out eller ved ”tørkepauser”)
Sekretariatet.
Mange steder er dette vanskelig å organisere på den måten som er beskrevet i ”Retningslinjer for spillebanen og målene” samt vist på figur 1:Spillebanen i Spillereglene. Imidlertid har alle funksjonærer en felles plikt til å bidra slik at forholdene blir best mulig.

 

Sørg om mulig for at innbyttebenkene trekkes bakover i forhold til tidtakerbordet; medvirk til at bordet bygges opp i forhold til gulvhøyde; se til at bordet ikke er overfylt av ting som kan redusere sikten.
Husk at det skal være min. 50 cm friareal mellom bord og spillebane (ikke mulig i Venneslahallen) og at benkene ikke skal starte nærmere bordet enn 1 m. Og 3.5 meter fra midtlinjen.
Det skal være tilstrekkelig plasser til innbyttere(7), ledere(4) samt ytterligere 2 plasser til eventuelt utviste spillere; dvs totalt 13 personer pr lag.
Innbytterommene skal maksimalt strekke seg inntil 10 meter fra midtlinjen
Kamprapport.

 

Det kan lastes ned et korrekt utfylt eksemplar –  Husk at det ved diskvalifikasjon (rødt kort) alltid skal krysses av i denne rubrikken; altså lik føring enten diskvalifikasjonen er direkte eller er en konsekvens av 3 x 2min.
Vi ønsker reint og pent førte protokoller som det er lette å forstå.

X