Sportslig plan

Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen

Innhold:

 

 1. Innledning

2  Visjon og verdier

 1. Målsettinger
 2. Retningslinjer for håndballaktivitetene
 3. Holdninger og miljø
 4. Rekruttering
 5. Spillerutvikling og hospitering
 6. Trenere
 7. Dommere
 8. Funksjonsbeskrivelser

 

 • Trener
 • Foreldrekontakt
 • Sekretariat
 • Dommerkontakt
 • Materialforvalter
 • Sportslig leder

 

1 Innledning

Sportsplanen synliggjør Vindbjart håndballs målsetting og utvikling. Planen skal være et verktøy og hjelpemiddel for de personer som er involvert i klubbens sportslige arbeid. Planen skal sikre at det jobbes mot klubbens definerte målsettinger og at spillere sikres nødvendig utvikling og progresjon.

Videre gir planen føringer og retningslinjer for klubbens arbeid med miljø og holdninger. Ved krenkelser av planens retningslinjer kan styret ta saken opp til vurdering, og i nødvendige tilfeller foreta forføyning. I planen opereres det med kortsiktige og langsiktige mål. Kortsiktige mål har en tidsramme på 1- 2 år, og langsiktige mål 3-4 år. Planen skal revideres minst hvert 2. år.

 

2 Visjon og verdier 

Vår visjon: 

Vindbjart  Håndball  –  Gir muligheter.

Vi gir muligheter, vi serverer dem ikke.

Den enkelte må gjennom eget initiativ og innsats gripe de sjansene vi gir. Vi skal ikke bare gi de aller ivrigste muligheter, men alle som ønsker det. Vi gir mulighet til individuell og kollektiv utvikling.

 

Vi gir muligheter til :

–          Å være en del av ett stort, rikt og trygt fellesskap.

–          Oppleve glede, lykke og seire.

–          Ta del i og mestre nederlag, skuffelser og tap.

–          Opplevelser og gode minner.

–          Utvikle fysisk mestring og fremgang.

–          Delta i sosialt fellesskap og utvikling.

–          Få venner for livet.

 

VERDIGRUNNLAG :

 

Idrettsglede

Muligheter og utfordringer for alle.

 

Ærlighet og respekt

Overfor egne spillere, trenere, dommere og konkurrenter.

 

 Målrettet

 Energisk og begeistret innsats i et sunt og trygt idrettsmiljø.

 Fellesskap

 

 1. Målsettinger

Vindbjart håndballs overordnede målsetting er å legge til rette for en håndball som ivaretar en satsning på bredde og topp. 

 • Vi skal gi et tilbud til alle barn, ungdom og voksne som ønsker å være endel av klubben.
 • Vi skal skape et godt, inkluderende, utviklende og sportslig miljø.
 • Vi skal utvikle spillere med individuelle og kollektive ferdigheter.

 

Det at alle kan føle tilhørighet til klubben er viktig. Vi skal tilby håndball under trygge rammer, og være en positiv faktor i barn og unges oppvekst og skape et inkluderende miljø hvor hver enkelt skal ivaretas.

Barnehåndball er i Vindbjart håndball definert som alderstrinnet 6-10 år og ungdomshåndball er definert som alderstrinnet 11-18 år.

Vindbjart håndball er drevet på frivillig basis, og foreldres deltagelse og involvering er av største viktighet for klubbarbeidet. Foreldre skal oppmuntres og motiveres til å ta del i klubbens aktiviteter, slik at det sportslige tilbudet og ambisjoner kan opprettholdes .

 

Målsettinger for barne- og ungdomsavdelingen 

Kortsiktige mål:

 • Legge grunnlag for en stabil og god rekruttering
 • Øke med et lag pr. sesong
 • Stimulere spillere til økt teknisk trening
 • samarbeid andre klubber om lag
 • Få med flere gutter i håndballen
 • Få ut mere informasjon til og om HU til f,eks institusjoner

                   om hva vi har å tilby av aktiviteter

  

Langsiktige mål:

 • Framskaffe spillere med gode tekniske og taktiske ferdigheter.
 • Stille lag i alle aldersklasser +HU
 • Lagene skal hevde seg i toppen i sine klasser.
 • Holde spillerne lengst mulig til og med 16 år og gjerne dame/herrelag
 • Få guttelag i Vindbjart håndball
 • Rekruttere flere i HU

 

  

4.Retningslinjer og bestemmelser for  håndball aktivitetene

Overordnede bestemmelser for klubbens håndball aktivitet er:                

 • Norges idrettsforbunds bestemmelser.
 • Norges Håndballforbunds bestemmelser.
 • Norges Håndballforbund Region sør/vest.

   

5.Holdninger og miljø

Vindbjart håndball står for et inkluderende og åpent miljø, hvor trivsel og samhold står i fokus. Foreldre og spillere skal oppleve klubben som positiv og utviklende, hvor barn og unge skal gis trygge

oppvekstvilkår.

Viktige aspekter i forhold til hva en forventer av klubbens medlemmer:

 • Spillere, trenere og ledere skal utøve god sportsånd og fair play når de representerer klubben. Det vil si, vise respekt for hverandre, motstandere og dommere
 • Alle medlemmer og foreldre skal representere klubben på en verdig måte
 • Ved kamparrangement og reise til og fra kamparrangementer er all bruk av rusmidler forbudt. Doping er ikke forenelig med Vindbjarts håndballs verdier. Bruk av dopingmidler er uakseptabelt.
 • Styret, trenere og spillere skal være med på å legge forholdene til rette for å skape en god treningskultur i klubben.
 • Alle medlemmer skal bidra med positive holdninger for å skape et godt miljø i klubben.
 • Mobbing og trakassering er uakseptabelt. Seksuell trakassering og overgrep er omfattet av særskilte retningslinjer fra Norges idrettsforbund.

 

Vindbjart IL har ett eget kriseteam når det gjelder slike saker, hvor Anne Lise S Omdal (håndball) og Margrete Omdal Hildebrandt( orientering ) sitter, og skal kontaktes ang. slike saker.

 

 • Det skal arrangeres sesongavslutninger, sosiale/ faglige sammenkomster, samt andre arrangementer som bidrar til et godt og utviklende miljø.
 • Alle skal føle seg ”hjemme” i trening og kamp.
 • Lag fra 10 år kan delta, men fra 12 års alder bør de delta i cuper utenlands en gang per sesong.

 

 1. Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet er klubbens viktigste aktivitet. For å sikre tilvekst, skal det jobbes målrettet med rekruttering. Målet for rekrutteringsarbeidet er kunne stille nok spillere til å ha lag i alle aldersbestemte klasser. Dette skal sikre god tilvekst til klubbens seniorlag. Rekrutteringsarbeidet skal gjøres via faste aktiviteter som: 

 • Håndball dag for barn i aldersgruppen 5- 12 år og fra 13-18 år +HU
 • Årlig vinterferie og høstferie håndballaktivitet i hallen.
 • Skolebesøk på barneskoler/infoskriv i forkant av hver sesong.
 • Samarbeid med skolene i vårt nedslagsområ
 • Samarbeid med andre klubber om å stille lag i årskull med lav deltagelse.

 1. Spillerutvikling

Barn og ungdom skal gis et sportslig tilbud tilpasset de enkelte alderstrinn. Sportsplanen angir under dette avsnittet ferdighetsmål for de enkelte alderstrinnene. Dette gjøres for å sikre at hver enkelt spiller oppnår størst mulig følelse av mestring og nødvendig utvikling. I tillegg er det av viktighet at spillerne får trent opp gode tekniske og taktiske ferdigheter. Klubbens trenere skal legge opp treningene slik at de møter målet om klubbens vedtatte spillerutvikling. I anledning at klubben tilbyr treningsdag for barn i alderen 5- 6 år, synliggjøres også denne aldersgruppen sportsplanen.

 

5-6 år

Aktivitet: Skal være lek og lystbetont, og inneholde variasjon i  aktivitetene.

Mål:  Stimulere barns utvikling, motoriske ferdigheter og grunnleggende bevegelser

 

7-8 år Mål:

Teknikk.

Generelt:

Her skal spillerne få utvikle kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd.

Det skal være lekbetonte øvelser hvor teknikken bakes inn i ulike balleker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå.

Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

 

Angrep

Tohåndsmottak brysthøyde, sirkelkast og piskekast høy arm, grunnskudd, ballsprett med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner.

Jobbe med tilløp i skuddet. Kan prøve ut hoppskudd og finte.

 

Forsvar

Spillerne skal utvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, ofte gjennom lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk Kontring Returfase

           

Målvakt

Grunnstilling, sidelengs forflytning. Rullere på å stå i mål, alle bør          prøve.

 

Taktikk

Spillerne skal delta i miniturneringer. En innføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres i minihåndball.

Forstå forskjell på angrep og forsvar.

Jobbe med å spille gode pasninger til primært nærmeste spiller.

 

Psykisk Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet. Sosialt Spillerne skal føle tilhørighet til laget.

Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid.

 

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

Fysisk

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. 

 

 

9-10 år Mål:

 

Teknikk

Generelt:

Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Det skal fortsatt være lekbetonte øvelser hvor teknikken bakes inn i ulike ball leker, stafetter og andre gruppeaktiviteter tilrettelagt i forhold til barnas ferdighetsnivå, men også mer håndballspesifikke øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

 

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart, mottak fra siden, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy arm, grunnskudd, hoppskudd, nærskudd, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner.

Jobbe med tilløp i skuddet. Tobeinsfinte, pasningsfinte og skuddfinte, vending, ryggsperre.

 

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og grunnstillingen i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte og takle. Kontring, Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger. Returfase, Lære seg å løpe hurtig hjem i forsvar.

 

Målvakt

Grunnstilling, forflytning, plassering, utfall oppe og nede. Flest mulig bør prøve å stå i mål.

 

Taktikk

Spillerne skal delta i aktivitetsturneringer. En videreføring av de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse.

Spillerne skal få prøve ut forskjellige spilleplasser. Kjenne til de ulike spillerposisjonene og sonene som banen er delt inn i. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Lage frikast i forsvar.

 

Psykisk Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

 

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

Fysisk

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom lekøvelser og balløvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene.

 

11-12 år Mål:

Teknikk

Generelt: Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Mer håndballspesifikke øvelser, men fortsatt innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

 

Angrep

To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, mottak forfra i fart, mottak fra siden i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra bakken og prøve ut ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp i skuddet. Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter, prøve ut andre finter, videreutvikle vendinger ryggsperre, innspillsteknikk.

 

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom forsvarsøvelser og noen lekbetonte øvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse.

Kontring, Være villig til å løpe framover og spille ball til hverandre, primært kortpasninger, men prøve ut langpasninger.

Returfase. Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Prøve å lage brudd.

 

Målvakt

Grunnstilling, fotarbeid, plassering, utfall oppe, nede og i mellomhøyde. Prøve ut nærskuddsteknikk. Sette hurtig i gang langpasning.

 

Taktikk

Spillerne skal delta i aktivitetsserien og regionsserien. Bli trygg på de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres på ordinær banestørrelse. La spillerne fortsatt få prøve ut forskjellige spillerplasser, men begynne å spesialisere noe i forhold til spillerposisjon. Kjenne til de ulike spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, prøve ut overgangs spill.  Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Prøve ut å spille pasninger over flere soner.

Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6- 0 forsvar. Prøve ut

offensivt forsvar. Prøve ut på enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser.

 

Psykisk Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

 

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det

skal være gøy å spille håndball.

 

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Fysisk Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og lekøvelser. Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Enkle styrkeøvelser, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene.

 

 

13-14 år Mål:

Teknikk

Generelt Her skal spillerne få videreutviklet kast og mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering.

 

Angrep

Tohåndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart, sirkelkast fra bakken og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, prøve ut skru og lobb, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet. Tobeinsfinter begge veier, en-beinsfinter begge veier overslagsfinte og prøve ut andre finter og jobbe spesifikt med sine gode finter. Vendinger, ryggsperre, frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk.

 

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i

forsvar, gjennom fotarbeid og forsvarsøvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere. Kontring Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for

utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen. Returfase Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd.

 

Målvakt

Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk, utfall nede, mellomhøyde og oppe, hurtige langpasninger.

 

Taktikk

Spillerne skal delta i seriespill-Regionserie og beherske de viktigste reglene og hvordan disse praktiseres. Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom og vurdere. Kunne spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar. Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Jobbe videre med en offensiv forsvarsformasjon. Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser.

 

Psykisk Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

 

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

 

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet.

 

Fysisk

Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og spesifikke øvelser. Skadeforebyggende trening Løpe, hoppe, krype, klatre, balansere, rulle, hinke m.m. Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og/eller i forkant eller etterkant av håndballøkten.

 

15-16 år Mål:

 

Teknikk

Generelt: Her skal spillerne få videreutviklet kast og

mottaksferdigheter, ballsprett, ballbehandling, og grunnskudd. Håndballspesifikke øvelser, med innslag av lekbetonte øvelser. Viktig at alle opplever mestring, men også viktig at alle får utfordringer på øvelsene gjennom differensiering. Angrep To-håndsmottak brysthøyde, lave og høye mottak, en-håndsmottak, høye og lave, mottak fra siden og bakfra i fart, sirkelkast fra bakken, og fra lufta, og piskekast høy og mellomhøy og lav arm og piskekast fra lufta, støtpasninger fra siden og lufta og ulike skjulte kast. Grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm, hoppskudd, nærskudd(linjeskudd), stegskudd, videreutvikle skru og lobb, kantskudd ballsprett og dribling med høyre og venstre hånd, i ulike høyder og variasjoner. Jobbe med tilløp og tidspunkt for avvikling av skuddet i. Kunne finte begge veier, og jobbe spesifikt med sine gode finter, frontsperre, sidesperre, innspillsteknikk.

 

Forsvar

Spillerne skal videreutvikle fotarbeidet og momenter i forsvar, gjennom fotarbeid og forsvarsøvelser. Grunnstilling, sidelengs forflytning, blokk, støte ut og trekke inn, takle, presse, sikre, skjerme, stenge, finte, overlevere, feie, slide, presse ballbaner, vokte, snappe, styre. Kontring Sette ballen hurtig i gang, se etter langpasning. Klare roller og løpsbaner for utespillerne. Spille ballen hurtig framover i midtsonen. Bølgekontring. Returfase Hurtig hjem i forsvar. Finne-følge-vende. Presse og lage brudd.

 

Målvakt

Plassering og samarbeid med forsvar, kantskuddteknikk, nærskuddteknikk. Sørge for å tilegne seg teknikk slik at en kan redde alle typer skudd. Fokus på blikkontakt med ball, se på ballen i alle situasjoner. Langskudd: følge ballen med blikket hele vegen inn til redning. Kantskudd/ nærskudd: kun se på ballen/ hånden som holder ballen. Målvakts rolle i laget: krav til hvilke skudd målvakt bør ta og kan ta. Krav til fysikk, hurtighet og spenst. Matchvinnertype.

 

Taktikk

Spillerne skal delta i regionserie og beherske de viktigste

reglene og hvordan disse praktiseres. Kjenne til de ulike arbeidsoppgaver i forhold til spillerposisjonene i angrep og forsvar og sonene som banen er delt inn i. Pådragsspill, overgangsspill og krysningspill. Jobbe med å spille gode pasninger og angripe i rom. Kunne spille pasninger over flere soner. Lage frikast i forsvar.

Kunne jobbe samlet i 6-0 forsvar og forstå grunnprinsippene i 6-0 forsvar. Kunne en offensiv forsvarsformasjon. Kunne enkle kombinasjoner som krysninger, russer, tsjekkerbevegelser, og noen spillemønster.

 

Psykisk Verdier

Respekt for hverandre og trener, glede og samhørighet, Fair Play.

 

Sosialt

Spillerne skal føle tilhørighet til laget. Spillerne skal påvirkes til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom gruppesamarbeid. Det skal være gøy å spille håndball.

 

Mentalt

Vi skal tilrettelegge for at spillerne utvikler selvtillit og ydmykhet. Fysisk Spillerne skal få påvirket sine koordinative og fysiske egenskaper gjennom balløvelser og spesifikke øvelser. Skadeforebyggende trening Styrkeøvelser m/ kroppen som belastning, -hurtighet, -utholdenhet og bevegelighet innlagt i håndballøktene og i forkant eller etterkant av håndballøkten.

 

Hospitering

Det er svært viktig at spillere får muligheten til å utvikle seg på alle                                     områder Dette kan bety mye for den enkeltes motivasjon.

Derfor tilbud om hospitering opp en aldersklasse for de beste spillerne . For yngre spillere (under 12 år) er det hovedtrener(e) i aldersgruppen    under som velger ut spillere i samråd med hovedtrener(e) i klassen hvor hospitering forekommer. Både spillere, foresatte og sportslig leder skal være involvert i prosessen sammen med trenere hvis hospitering er aktuelt i aldersgruppen 12-18 år.  Trener for de aktuelle spillerne fremmer dette for Sportslig utvalg/. Styret, som vurderer hvert enkelt tilfelle. Ved uenighet er det Sportslig leder/Styret som tar den endelige avgjørelsen. Spillerens foreldre/foresatte skal informeres dersom det er aktuelt å tilby hospitering.

 

 1. Trenere

Kompetente trenere er en forutsetning for klubbens sportslige utvikling, og det er et mål at klubbens trenere skal ha trenerutdanning. Er det trenere som ikke har dette, skal klubben legge til rette for at trenerutdanning kan gjennomføres. Det forventes at klubbens trenere opparbeider faglig kompetanse. Trenere som har ansvar for lag inntil 11 år, bør ha gjennomført barnetrener kurs. Trenere som har ansvar for lag fra 12 år og oppover, må ha gjennomført trener 1-kurs. Utover det treningsfaglige, er trenere rollemodeller. Det forventes at trenere er sitt ansvar bevisst i forhold til å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. Sportsplanen skal gi trenere nødvendig innsikt og rettledning som skal sikre kontinuitet i klubbens. Trenerforum skal etableres, slik at klubbens trenere skal ha et samlingspunkt for utvikling og samarbeid.

 

9.Dommere

Klubben skal stille det antall dommere som antall påmeldte lag krever, i hht. til Regionens krav. · Dommere rekrutteres som kampledere til aktivitetsturneringer fra fylte 15 år. · Eldre spillere som trapper ned forsøkes motivert for dommergjerningen.

 

10.Funksjonsbeskrivelser

Trener:

Har hovedansvar for laget. Trener skal forberede og gjennomføre treninger, samt lede laget i kamper og cuper. Videre skal treneren sørge for at treningene blir gjennomført på en variert og god måte, slik at målet om spillerutvikling ivaretas. Kamper skal gjennomføres etter ”fair play” prinsippet, slik at en representerer klubben på en god måte. Det er viktig at trener også fremstår som en god rollefigur for spillerne både på og utenfor banen. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen, og rette seg etter denne.

Foreldrekontakt:

Skal være med å tilrettelegge for lagets sportslige – og sosiale aktiviteter, samt sørge for å få forståelse blant foreldrene for den jobben klubben gjør. Som foreldrekontakt har en også oppgaver som for eksempel å distribuere ut lodd til lagene og følge opp kontingenter og treningsavgifter. Foreldrekontakten deltar på klubbens foreldremøter.

 

Sekretariat:

Skal bemannes av to personer, tidtaker og sekretær, som må være fylt 16 år. Møter til kamp i god tid før kampstart, min. 15 minutter. Har ansvar for å frembringe kamprapport, klokke, timeoutkort, fløyte, skrivesaker og papir kampreglement, bord og to stoler. Etter kamp skal begge skrive under på kamprapport og ringe inn resultat Rydde bort utstyr og sende kamprapport . For øvrig, se Sekretær- og tidtagerhefte

 

Dommerkontakt:

Skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og Regionen. Dommerkontakt skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og ordinære kamper. Videre skal dommerkontakt melde på dommere for kommende sesong (før 1. april), og begynne arbeidet med påfølgende sesong i god tid (februar/mars). Dommerkontakten påser at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr.

 

Materialforvalter:

Skal ha oversikt over klubbens utstyr som drakter, baller, forbruksmateriell o.l. Materialforvalter skal, i samarbeid med styret, stå for innkjøp av nødvendig utstyr. Videre er materialforvalter ansvarlig for å få ut materiell til lagene. Det er viktig at materialforvalter har god dialog med utstyrsleverandør, slik at utarbeiding av materiellbudsjett kan gjøres.

 

 

Sportslig leder:

Skal sørge for å motivere trenere og ledere.

Samarbeide med Regionen

Sportslig leder er ansvarlig for utvikling ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten i klubben.

Oppgaver og ansvar:

Delta i håndballstyret
Utarbeide sportslige m
ålsetninger og planer for klubben
P
åse at klubbens sportslige virksomhet skjer innen lover og retningslinjer nedfelt av:

             -Norges Idrettsforbund

             -Norges håndballforbund

             -Reg sør/vest                                     

            Gjøre forberedelser til trenerforum, samt lede disse
Best mulig tilretteleggelse for treningstilbud –
og forhold for alle lagene
Rekruttering av trenere, samt bist
å disse ved behov.

              Skal rundt på andres treninger å se og evnt rettlede/veilede ved behov

 

Sponsorer

VINDBJART HÅNDBALL 

Epost: post@vindbjarthandball.no
mobil 419 33 398

 

X