INNKALLING ÅRSMØTE 2020

NÅR: Fredag 28 februar
klokka 1800
Hvor: Møterommet Svømmehallen

Alle håndballens medlemmer har adgang til årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 28 februar kl. 1700. Øvrige forslag og saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. *)
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg
*) Stemmeberettigede:
• Du må uavhengig av det under ha fylt 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet
• Alle med verv i håndballen har stemmerett, f.eks. dommere, styremedlemmer, foreldrekontakter, trenere, oppmenn osv
• Alle spillere
Øvrige foreldre, yngre spillere og andre ikke-stemmeberettigede tilknyttet håndballen har møte, tale og forslagsrett.

Styret.

X